IN-USE / COMMON-LAW

IN-USE
Ett varumärke som under de senaste fem åren inte använts i enlighet med sin registrering, kan hävas vid allmän domstol. In-use-undersökningen syftar till att fastställa om ett varumärke är i bruk och/eller används i enlighet med registreringen. Vi undersöker även om det finns möjlighet att genomföra en s.k. delhävning.
Undersökningen kan även rekommenderas innan man gör en förfrågan om medgivande från innehavaren av en registrering. En medgivandeförfrågan utan den förhandsinformation som en undersökning ger kan i vissa fall försämra en framtida förhandlingssituation. En genomförd undersökning syftar även till att vara ett beslutsunderlag för vidare val av strategier och som hjälp till kartläggning av motparten inför eventuella förhandlingssituationer.

COMMON LAW
En Common Law-undersökning utföres i första hand för att komma fram till om ett varumärke används på marknaden idag eller ej.
• Besitter det aktuella varumärket någon form av skydd genom användning trots att det inte föreligger någon varumärkesregistrering?
Anledningen till varför man gör detta är t.ex. för att avgöra hur stora möjligheterna är för en lyckad registrering av ett varumärke på den aktuella marknaden, eller som säkerhetsåtgärd i samband med lansering av en produkt innan ett varumärke registreras.