Varumärket registrerades den 22 december 1886.
Innehavare
: Samuel Allsopps & Sons, firma för bryggerirörelse, Burton On Trent.

Beskrivning: "Märket är ovalt och begränsadt ytterst af en grof linie, innanför hvilken synes enbredare oval ram, som upptill har ett tomrum, i hvilket läses 'Allsopp's'. Uti ett liknande tomrum i ramen å märkets nedre del insättes namn på varan eller beskrifning öfver denna vara, till hvilken märket användes. Tvärs öfver märkets midt och anbragt öfver den inre ramen synes ett band med orden 'This label is issued by us' och under dessa ord synes firmans namnteckning 'Samuel Allsopp & Sons'. Omedelbart under det större bandet synes ett smalare band, som räcker tvärs öfver rummet inom ramen och som upptager orden 'Brewers, Burton on Trent'. I öfre delen af märkets midtrum och ofvanpå de båda nämnda banden synes en afbildning af en hand och omedelbart under denna orden 'Trade Mark'. Rummet under handen är afsedt för insättning af namn och adress å agenten eller öltapparen. Rummet på sidorna om fingrarna till ofvannämde hand är afsedt för insättning i tryck af meddelanden om varan."